Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi có một mảnh đất vườn khai hoang và sử dụng từ lâu năm, tuy nhiên mảnh đất này đang nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người hàng xóm. Cơ quan Thanh tra UBND huyện đã tiến hành thẩm tra theo quy định và đã có quyết định thanh tra là mảnh đất này của gia đình tôi. Tuy nhiên UBND huyện không thể thu hồi đất vì người hàng xóm đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Theo Khoản 5, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: "Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật". Như vậy Nhà nước không thể thu hồi đất của hàng xóm để cấp lại cho gia đình tôi vì vướng mắc quy định của pháp luật. Xin hỏi, gia đình tôi phải làm thế nào để lấy lại mảnh đất này?
Xem chi tiết
Trương Văn Sở

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi có 806,6m2 đất liền kề với đất ở của gia đình. Thửa đất có sổ đỏ ghi rõ đất nông nghiệp trồng lúa. Vì đất trong khu dân cư, bị ô nhiễm không canh tác lúa được nên năm 2003 gia đình tôi cải tạo đào ao thả cá, đổ đất trồng cây ăn quả cây lâu năm, xây dựng chuồng trại. Năm 2007, Chủ tịch huyện đã cấp sổ xanh hợp thức hóa việc chuyển mục đích sử dụng đất cấy lúa sang đất trồng cây ăn quả lâu năm (vườn ao chuồng) cho thửa đất này. Từ đó đến nay gia đình tôi vẫn sản xuất, cải tạo, chuyển đổi… kinh doanh dịch vụ ổn định (cả sổ bìa đỏ và sổ bìa xanh đều hết hạn năm 2013 nhưng gia đình chưa có điều kiện xin gia hạn). Nay có quyết định thu hồi thửa đất này cho dự án xây dựng khu dân cư. Ban giải phóng mặt bằng đề nghị bồi thường theo giá đất trồng lúa. Gia đình tôi đề nghị được bồi thường theo đất ao vườn. Hai bên không thống nhất quan điểm. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp của gia đình tôi.

Xem chi tiết
Cao Thế Vịnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi có 622m2 đất đã được cấp sổ đỏ ngày 19/5/2004, gồm 50m2 đất ở, thời gian lâu dài; 100m2 đất vườn, thời gian lâu dài; 472m2 đất trồng cây lâu năm. Nay, tôi muốn chuyển 200m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở ở cùng 1 khuôn viên và có nhà ở cùng trên mảnh đất. UBND thành phố đã đồng ý cho gia đình tôi chuyển sang đất ở. Xin hỏi, đất vườn và đất trồng cây lâu năm trên sổ đỏ của tôi khác nhau thế nào (nguồn gốc ban đầu là chia ra từ cùng 1 mảnh đất có toàn bộ là đất vườn và thời gian là lâu dài)? Tính chi phí chuyển đổi từ 200m2 đất: 100m2 đất vườn, 100m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở như thế nào? (gia đình tôi là hộ dân tộc thiểu số ở miền núi).
Xem chi tiết
Cù Ngọc Thiện

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi, khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì có cần phải bảo đảm phù hợp quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất hay không? Ví dụ hộ gia đình có thửa đất trồng cây lâu năm, muốn chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác để làm trang trại chăn nuôi thì phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm, sau dó chuyển sang đất nông nghiệp khác, tuy nhiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện vị trí thửa đất đó được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Trường hợp này có thể chuyển mục đích sử dụng được không, nếu không thì phải thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quốc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi ký hợp đồng khoán thầu 2.000 m2 đất công ích với UBND xã để trồng cây lâu năm từ tháng 5/2015. Vừa qua, UBND xã thông báo tôi phải trả lại đất để đấu thầu, nếu không có ai đấu thầu thì tôi mới được ký tiếp hợp đồng nhưng thời hạn không quá 5 năm. Xin hỏi, UBND xã giải thích như vậy có đúng không? Nếu tôi đấu thầu nhưng không trúng thầu thì số cây lâu năm tôi đã trồng phải xử lý ra sao, ai sẽ đền bù cho tôi?
Xem chi tiết
Phùng Huy Việt

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị của tôi làm chủ đầu tư một dự án đã phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công trước ngày 1/10/2019, các khoản mục chi phí và định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Hiện tại đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Theo Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Do đó, dự án trên thuộc điều khoản chuyển tiếp này. Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD: Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
Xinn hỏi, trong trường hợp dự án này được người quyết định đầu tư cho áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định giá gói thầu xây dựng thì các khoản mục chi phí (chi phí hạng mục chung, chi phí gián tiếp) thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hay Nghị định số 68/2019/NĐ-CP? Trường hợp áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP mà định mức áp dụng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD không đồng bộ (do Thông tư số 10/2019/TT-BXD căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP); trường hợp áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì lại trái với quy định chuyển tiếp khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Vậy với dự án trên việc áp dụng chuyển tiếp thế nào cho phù hơp?
Xem chi tiết
Nguyễn Thế An

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty của tôi đang tiến hành thiết kế và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Nghệ An. Xin hỏi, khi nào thì áp dụng định mức vận chuyển đất AB, và khi nào thì dùng định mức AM cho công tác vận chuyển đất?
Xem chi tiết
Lương Văn Hiếu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đang thi công gói thầu “Lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng, kéo cáp quang, lắp đặt camera”. Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án yêu cầu Công ty tôi phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Xin hỏi, Công ty tôi có phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không? Nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Long

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nếu đơn vị tôi được chủ đầu tư chọn phương án kiến trúc (theo hình thức lựa chọn phương án kiến trúc tại Điều 4 Thông tư số 13/2016/TT- BXD) thì có được chỉ định thiết kế bản vẽ thi công không?
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Long

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty của tôi đã lập và trình hồ sơ đề xuất Dự án BT (Dự án nhóm C). UBND tỉnh căn cứ Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã ra Quyết định phê duyệt đề xuất dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao, thời gian phê duyệt vào tháng 2/2018, dự án áp dụng hình thức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Dự án đã tạm dừng trong thời gian qua trên cơ sở Văn bản số 315/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công. Hiện nay, Dự án đang được triển khai trở lại sau khi có Nghị định 69/2019/NĐ-CP, được đề nghị tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư nhưng nếu áp dụng Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì dự án nhóm C không áp dụng hình thức sơ tuyển lưạ chọn nhà đầu tư. Xin hỏi, Dự án có được phép áp dụng hình thức sơ tuyển để lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt theo quy định chuyển tiếp không?
Xem chi tiết
Lê An Lâm