Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi đóng BHXH từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 xin nghỉ việc. Từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2019 tiếp tục đóng BHXH, tháng 9/2019 xin nghỉ việc, tổng thời gian đóng BHXH là 2 năm 4 tháng. Vậy, tháng 11/2019 tôi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không? Xem chi tiết
Huỳnh Mỹ

Lao động - Tiền lương

Em tôi là cán bộ nhân viên quốc phòng, cuối năm 2020 đủ 60 tuổi, đóng BHXH được 17 năm liên tục. Vậy khi nghỉ hưu, em tôi có được đóng bù 3 năm BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng không? Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Dũng

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi có trường hợp 1 người lao động hưởng chế độ ốm đau dài do bị lao phổi. Lao động này có mức lương cơ bản là 4.697.000đ và được BHXH giải quyết chế độ ốm đau như sau: Từ ngày 19/7/2019 - 17/8/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ. Từ ngày 18/8/2019 - 16/9/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ. Từ ngày 17/9/2019 - 16/10/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/30 x 75% x 30= 3.522.750 đ. Từ ngày 17/10/2019 - 15/11/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/24 x 75% x 30= 4.403.436 đ. Từ ngày 16/11/2019 - 15/12/2019 (30 ngày): được hưởng : 4.697.000/30 x 75% x 30= 3.522.750 đ. Xin hỏi, BHXH giải quyết chế độ ốm đau cho lao động này có đúng quy định không? Tại sao có tháng lại tính trên 30 ngày mà không phải là 24 ngày? Xem chi tiết
Minh Phương

Lao động - Tiền lương

Hiện nay theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý (chức danh Phó phòng trở lên) là có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính trở lên. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã học có bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, Đại học hành chính học.Vậy, những trường hợp này có cần học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên chính nữa không, trong bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý thì những ngành đó có được công nhận là tương đương hay không?
Xem chi tiết
Lê Hải Châu

Lao động - Tiền lương

Tôi được tuyển dụng vào Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện vào tháng 9/2006 và được bổ nhiệm viên chức năm 2010, có bằng đại học từ năm 2013, tháng 7/2017 được bổ nhiệm ngạch chuyên viên, đóng BHXH liên tục từ khi tuyển dụng đến nay. Vậy tôi có đủ điều kiện chuyển sang công chức không qua thi tuyển không?
Xem chi tiết
Mai Thị Ngọc Chung

Lao động - Tiền lương

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định như sau: “1. Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”, “5. Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”. Xin hỏi, việc trả lương đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào? Nếu mức lương mới trả cho người lao động cao hơn mức lương hiện hưởng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì có vi phạm Bộ luật Lao động không? Việc tăng lương hàng năm cho người lao động căn cứ vào quy định nào của Nhà nước? Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; tinh giản biên chế… đối với các trường hợp là Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sẽ được thực hiện như thế nào? Các cơ quan, đơn vị có cần chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh để ký hợp đồng hay có thể ký luôn khi Thông tư số 03/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành?
Xem chi tiết
Vũ Thị Mến

Lao động - Tiền lương

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, tôi muốn đi du học nước ngoài trong vòng 3 năm nhưng vẫn đóng BHXH tại đơn vị đang công tác. Vậy, thủ tục đóng BHXH như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Văn Ngọc

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tháng 9/2019 tôi được tăng lương từ bậc 4 lên bậc 5. Trong 3 năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, tôi đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Xin hỏi, đến tháng 3/2020 có đợt xét tăng lương trước thời hạn thì tôi có được xét tăng lương không? Xem chi tiết
Nguyễn Thu Huyền

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi hàng tháng tính tiền thưởng hiệu suất công việc, số tiền biến động theo hàng tháng, tuy nhiên, trong hợp đồng lao động ghi thưởng hiệu quả công việc tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng. Vậy, số tiền thưởng trên có phải đóng BHXH không? Xem chi tiết
Trần Thảo

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại trường Tiểu học Phong Phú B (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Hiện trường có 1 giáo viên đã công tác trên 10 năm thì nghỉ việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Xin hỏi, giáo viên này có được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Chưng