Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu A thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trong quá trình tham gia dự thầu có một nhà thầu X là Công ty cổ phần nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Giám đốc của đơn vị tư vấn đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu A này) có 20% cổ phần trong Công ty X. Xin hỏi, nhà thầu X có đảm bảo yêu cầu về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu hay không?
Xem chi tiết
Đặng Hoài Phương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Hiện tôi đang được giao thực hiện đề xuất dự án có sử dụng đất đối với 1 dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị tôi không có chuyên môn để tự đề xuất dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Xin hỏi, cơ quan tôi có được quyền thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc đề xuất dự án có sử dụng đất hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lê

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, trong năm UBND xã có được điều chỉnh dự toán từ nguồn kinh phí không khoán sang nguồn kinh phí khoán của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội thuộc ngân sách xã không? Hiện nay các xã, thị trấn tại huyện đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đầu năm, UBND xã phân bổ dự toán theo 2 nguồn kinh phí khoán và kinh phí không khoán; đồng thời xã là một cấp ngân sách.

Tôi xin hỏi, nếu UBND xã được điều chỉnh từ nguồn kinh phí không khoán sang nguồn kinh phí khoán thì cuối năm khoản kinh phí này tiết kiệm được xã có được phép chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho công chức cấp xã không?
Xem chi tiết
Cao Xuân Minh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần giữa tổ chức nước ngoài là người không cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty.

Tôi chưa hiểu rõ, quy định "không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp" là quy định bắt buộc (cấm) hay quy định lựa chọn, tức là các tổ chức nước ngoài là người không cư trú có thể lựa chọn thanh toán thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc cũng có thể lựa chọn thanh toán qua tài khoản riêng của các tổ chức đó.

Ngoài ra, trong giao dịch chuyển nhượng vốn mà cả bên bán và bên mua đều là tổ chức nước ngoài không có hoạt động đầu tư kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì công ty có phải kê khai và nộp thuế thay cho bên bán (Điểm b Khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, nay sửa đổi thành Điểm b Khoản 7 Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC) hay không?

Nếu trường hợp không thanh toán thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty đồng nghĩa với việc bên bán phải chuyển tiền cho công ty để công ty nộp thuế thay cho bên bán. Như vậy, việc chuyển tiền này được thực hiện như thế nào và thông qua tài khoản nào của công ty?

Xem chi tiết
Lê Thanh Thư

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC. Khoản tiền bảo hành giữ lại 10% của nhà thầu, đơn vị tôi (chủ đầu tư) đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước (từ tài khoản 3712 chuyển sang 3713). Xin hỏi, khi quyết toán vốn đầu tư ở Mục I - Biểu 01/QTDA tôi thể hiện nguồn vốn đã thanh toán là đã bao gồm hay chưa bao gồm khoản giữ lại 10% này? Tương tự ở các Biểu 03/QTDA và 08/QTDA tôi thể hiện số tiền đã thanh toán như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tổ chuyên gia của tôi đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu xây lắp (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ) và gặp tình huống như sau:

Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu là 32 tỷ đồng.

Mặt khác, nhà thầu A có thư giảm giá ghi “Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là 32 tỷ đồng”. Đồng thời, đề xuất với năng lực kinh nghiệm của cán bộ và đội ngũ công nhân lành nghề, thiết bị, cốp pha sẵn có và kết hợp sử dụng lao động địa phương nên đề xuất “Giá dự thầu sau giảm giá đã bao gồm chi phí dự phòng là 29 tỷ đồng”.

Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu A đề xuất giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp, đề xuất các giá dự thầu khác nhau.

Do đó, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Khoản 14.1, 14.2 Mục 14 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; Điểm c Khoản 4.2 Mục 4 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; các nội dung ghi chú (2) của Đơn dự thầu tại Mẫu số 19 (a) Hồ sơ mời thầu thuộc Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A không hợp lệ.

Xin hỏi, tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính nêu trên có phù hợp không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thuật

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bố tôi đang trong độ tuổi lao động. Năm 2018, bố tôi bị đột quỵ, nhập viện trong tình trạng tê liệt nửa người, sau khi điều trị 10 ngày thì xuất viện. Tháng 9/2020, bố tôi bị tái phát. Tôi đăng ký bố tôi là người phụ thuộc và cung cấp cho cơ quan thuế bệnh án năm 2018, nhưng cơ quan thuế lại yêu cầu phải làm giấy xác nhận của bệnh viện là bố tôi mất khả năng lao động. Tuy nhiên, khi liên hệ với bệnh viện, thì tôi được trả lời, bệnh viện không có giấy xác nhận nêu trên. Xin hỏi, tôi phải làm như thế nào để có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố tôi?


Xem chi tiết
Đỗ Anh Hùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có tham khảo Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có quy định nội dung chi từ thu phí nhưng không quy định định mức chi. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề này. Xem chi tiết
Đặng Hồng Nhung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi chuẩn bị thi công một số công trình di tích đình, chùa theo kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ dưới 30% còn lại là nhân dân đóng góp. Tổng giá trị gói thầu trên 1 tỷ đồng. Xin hỏi, đơn vị tôi có phải đấu thầu không? Chủ đầu tư là UBND xã có được phép chỉ định thầu không?
Xem chi tiết
Nguyễn Vượng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cậu ruột tôi thuộc đối tượng người khuyết tật được bảo trợ xã hội của phường hàng tháng. Cậu tôi cũng được địa phương xác nhận không nơi nương tựa. Xin hỏi, tôi đăng ký người phụ thuộc là cậu ruột để giảm trừ gia cảnh có được không?
Xem chi tiết
Vũ Thị Quỳnh Anh