Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty A và công ty B liên danh với nhau để tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn 2 túi hồ sơ). Trong quá trình mở thầu và chấm thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu nhận thấy trong thỏa thuận liên danh của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B ghi nhầm tên một gói thầu khác trong Mục 2, Điều 2: Phân công trách nhiệm của thỏa thuận liên danh về các thành viên liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây. Tuy nhiên các nội dung khác trong thỏa thuận liên danh và trong đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật) của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B đều ghi đúng tên gói thầu tham dự. Xin hỏi, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh nhà thầu công ty A và công ty B có được coi là hợp lệ hay không?
Xem chi tiết
Lê Bá Hưng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi đang tham gia đấu thầu 1 gói thầu xây lắp. Trong HSMT yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng, trong 3 năm 2016, 2017, 2018. Tài liệu cần nộp là báo cáo tài chính 3 năm, hoặc có xác nhận của cơ quan thuế chủ quản. Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu này (doanh thu bình quân lớn hơn A đồng, số liệu có cơ quan quản lý thuế xác nhận). Tuy nhiên, trong năm 2016 công ty không phát sinh doanh thu (doanh thu bằng 0 đồng). Xin hỏi, công ty tôi có được chấp nhận là đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hay không?

Xem chi tiết
Anh Phú

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi đang thực hiện gói thầu phi tư vấn, lựa chọn nhà thầu qua mạng, đã mở thầu và có 2 nhà thầu nộp E-HSDT. Nhà thầu A chỉ nộp duy nhất đơn chào hàng trên webform với mục đích là có tham dự thầu. Sau đó nhà thầu A liên tục gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư, thậm chí là người có thẩm quyền; trong đó có một nội dung kiến nghị không có cơ sở trong E-HSMT. Được biết, nhà thầu A tiếp tục tham gia gói thầu tương tự khác, vẫn tiếp tục lặp lại hành vi này (chỉ nộp đơn chào hàng, nhân sự; không có bảo lãnh dự thầu...), đồng thời nhà thầu có đơn xin không thực hiện gói thầu; bên mời thầu có lập biên bản mở thầu ghi nhận thông tin này. Xin hỏi hành vi của nhà thầu A có được xem là gian lận, quấy rối không? Cách thức xử lý nhà thầu A như thế nào?

Xem chi tiết
Lê Hạo

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị của tôi là phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án sửa chữa hội trường UBND huyện. Đơn vị của tôi đã trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cần thực hiện gồm: Gói thầu tư vấn giám sát thi công; gói thầu tư vấn kiểm toán; gói thầu thi công xây dựng và thiết bị... Xin hỏi, sau khi Chủ tịch UBND huyện ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có phải tiếp tục phê duyệt dự toán của từng gói thầu nêu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không? Trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình thì đã phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án bao gồm các chi phí: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác; chi phí dự phòng.
Xem chi tiết
Lò Văn Thắng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi mua xe ô tô và nộp lệ phí trước bạ ngày 19/5, đóng theo mức 12%. Nay tôi được biết xe sản xuất trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Xin hỏi, tôi có được hoàn lệ phí đã đóng không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Trung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi trụ sở của đơn vị sự nghiệp là tài sản Nhà nước, khi đã được bồi thường, hỗ trợ và chi phí phục vụ giải tỏa dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng do công ty tư nhân làm chủ đầu tư từ năm 2015 thì có phải thực hiện thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước không? Trong trường hợp phải tiến hành thanh lý thì đơn vị nào phải thực hiện thủ tục này?
Xem chi tiết
Lê Đăng Bắc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi thực hiện công tác tư vấn xác định giá đất nhưng theo quy định hiện hành thì kinh phí chi trả dịch vụ tư vấn xác định giá đất có mâu thuẫn như sau: Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 quy định: “1. Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành”. Như vậy, kinh phí tư vấn xác định giá đất được tính theo Thông tư số  20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất là đúng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 74/2015/TT-BTC. Trong thực tế, nhiều công trình, dự án kinh phí tư vấn xác định giá đất lập theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT vượt mức trích theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 (đa số vượt mức 2% hoặc 10% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án). Xin hỏi, trường hợp kinh phí xác định giá đất tính đúng, đủ theo khối lượng thực tế và định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành nhưng vượt mức trích theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 74/2015/TT-BTC thì xử lý như thế nào? Ví dụ: Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án A là 100 triệu đồng thì kinh phí được trích sẽ không quá 2 triệu đồng nhưng kinh phí định giá đất lập theo định mức là 11 triệu đồng?
Xem chi tiết
Đỗ Đắc Thường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khi tham gia đấu thầu qua mạng, nhà thầu liên danh (A và B) nộp bảo lãnh dự thầu với nội dung sai khác với hướng dẫn:

- Tại ghi chú số (2): Ghi là “Công ty A” – Nếu đúng phải là “Công ty A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A và B)”;

- Trong thư bảo lãnh thiếu nội dung: “Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh (ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh) vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 17.3 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả” .

Xin hỏi, trong trường hợp này thì bảo đảm dự thầu có bị đánh giá là không đạt không hay phải yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh làm rõ nội dung. Vì là bảo đảm dự thầu của liên danh nhưng lại không đề cập đến nhà thầu B, trường hợp rủi ro khi nhà thầu B vi phạm thì không thể tịch thu được bảo lãnh dự thầu.

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có 3 người cô độc thân, đã ngoài độ tuổi lao động. Trong 3 người cô chỉ có cô thứ 2 có tiệm tạp hóa nhỏ. Mẹ tôi (62 tuổi) và 2 người cô còn lại hoàn toàn không có thu nhập và đang sống chung với cô thứ 2. Cả hộ gia đình 4 người sống dựa vào 1 tiệm tạp hóa tổng thu nhập không quá 3 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp và tôi hiện đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng cho cả gia đình. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét và hướng dẫn thủ tục để có thể khai báo 2 người cô ruột không có thu nhập của tôi là người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.
Xem chi tiết
Liêu Ngọc Mỹ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, khi doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đáp ứng các điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì số tiền được hoàn thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng theo số lượng linh kiện sản xuất toàn bộ nhóm xe hay mẫu xe cam kết đạt sản lượng tối thiểu? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Thọ