Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi đang quản lý công trình do một doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước (trên 30%) tài trợ theo chương trình an sinh xã hội. Cho tôi hỏi, đây có phải là nguồn vốn Nhà nước không? Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không? Xem chi tiết
Hồ Sỹ Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bên mời thầu yêu cầu trong hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự: Số lượng hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ thông tin lớn hơn hoặc bằng 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 5 tỷ đồng. Nhà thầu cung cấp 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng đều có giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng, hàng hóa trong các hợp đồng này gồm các thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử, đồ chơi,...

Khi đánh giá nội dung hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia chỉ cộng giá trị của các thiết bị công nghệ thông tin có trong hợp đồng của nhà thầu rồi so sánh giá trị này với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (5 tỷ đồng), từ đó đưa ra kết luận là nhà thầu "không đạt" về yêu cầu quy mô hợp đồng tương tự.

Tôi xin hỏi, cách đánh giá như trên của tổ chuyên gia có đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT không?

Xem chi tiết
Lê Khoa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Chi nhánh của tôi là đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty (có con dấu và đại diện hợp pháp). Tổng giám đốc của tổng công ty có giấy ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung tham gia về đấu thầu nhưng không có nội dung về ủy quyền sử dụng con dấu của chi nhánh.

Cho tôi hỏi, với các điều kiện nêu trên, sử dụng con dấu của chi nhánh trong quá trình tham dự thầu có hợp lệ hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Tự Lực

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại xã X, dự án làm đường có tổng mức 3 tỷ đồng, gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với giá gói thầu 2,5 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Sau đó, xã X muốn thay đổi quy mô dự án trên, mở rộng mặt đường và nâng nền đường lên cao hơn, làm tổng mức tăng lên 5,7 tỷ đồng trong đó gói thầu xây lắp sẽ có giá gói thầu 5,2 tỷ đồng. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được phép điều chỉnh dự án không? Thủ tục, trình tự điều chỉnh như thế nào?

Xem chi tiết
Đặng Hà Sâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Các dự án đáp ứng điều kiện tại Điều 10 (danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất) Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư gồm:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt;

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Tôi xin hỏi, các dự án này không thuộc danh mục dự án thu hồi đất (thương mại, dịch vụ, cây xăng, khách sạn) theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai thì có đủ điều kiện lập và phê duyệt danh mục theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP không?

Xem chi tiết
Đinh Nam Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là đại diện bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Gói thầu được đóng thầu vào lúc 8 giờ 15 phút và mở thầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/4/2019; thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày, kể từ ngày 18/4/2019.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ chuyên gia phát hiện tình huống sau đây:

Trong biên bản mở thầu do bên mời thầu lập ngày 18/4/2019, có xác nhận của các nhà thầu tham dự, trong đó có nhà thầu A, ghi nội dung có hiệu lực của bảo đảm dự thầu của nhà thầu A là 70 ngày, kể từ ngày 15/4/2019.

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu A, phát hiện nhà thầu A có đính kèm theo văn bản sửa đổi bảo lãnh dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu do tổ chức ngân hàng phát hành ngày 16/4/2019 ghi nội dung sửa đổi bảo lãnh dự thầu là 70 ngày, kể từ ngày 18/4/2019 (văn bản sửa đổi bảo lãnh dự thầu đóng kèm trong hồ sơ đề xuất là hợp lệ). Bên mời thầu đã không công khai nội dung sửa đổi này trong lễ mở thầu do không phát hiện ra.

Tôi xin hỏi, thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A như đã nêu trên có hợp lệ hay không?

Xem chi tiết
Lê Đức Phương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chương trình cơ bản được cấp ngày 30/7/2014 theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có thời hạn sử dụng trong bao lâu? Xem chi tiết
Nguyễn Thành Long

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi: Chi nhánh tại một tỉnh khác có đăng ký hoạt động (theo sự ủy quyền của công ty), có con dấu riêng, mã số thuế, tài khoản riêng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty thì có đủ điều kiện để được chủ đầu tư chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế công trình không? Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hưng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi tham khảo Mẫu số 01 (HSMT xây lắp 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ) của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT:

- Mục 11 chỉ dẫn nhà thầu. Thành phần hồ sơ dự thầu có 11 tiểu mục, từ tiểu mục 11.1 đến 11.10.

Trong đó: Tiểu mục 11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT (nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực kinh nghiệm…).

- Làm rõ hồ sơ dự thầu tại Mục 27 CDNT thì trường hợp nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh năng lực thì được bổ sung làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu… (tiểu mục 27.1) hoặc phát hiện thiếu và tự gửi đến bên mời thầu… (Tiểu mục 27.2)

Như vậy, nhà thầu có kê khai đầy đủ theo chỉ dẫn tại Mục 17. CDNT (điền các thông tin cần thiết vào mẫu chương IV...), nhưng không kèm theo hoặc kèm theo chưa đủ các tài liệu để chứng minh kê khai đó thì việc yêu cầu bổ sung tài liệu làm rõ năng lực kinh nghiệm là hợp lý.

Tôi xin hỏi, đối với những nội dung về năng lực kinh nghiệm chưa được kê khai trong hồ sơ dự thầu thì có được bổ sung làm rõ hay không? Khi đó, việc kiểm tra tính hợp lệ (thành phần hồ sơ dự thầu) của hồ sơ dự thầu đối với trường hợp này như thế nào? Có được loại ngay nhà thầu vì không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không?

Ví dụ: Nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu (hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu 1 tỷ đồng). Nhưng nhà thầu không kê khai theo mẫu hay đề cập gì đến 1 tỷ đồng này trong hồ sơ dự thầu thì có được bổ sung làm rõ hay không? Hay loại vì không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu?

Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Vương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, dự toán xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 được lập theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hay theo Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Xem chi tiết
Trần Thanh Hải