Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty cổ phần của tôi được giao thực hiện xuất hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương và được ngân sách Nhà nước chi trả khoản này, trong đó có khoản chi vận chuyển hàng dự trữ quốc gia. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu: Vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay thuộc Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. Xin hỏi, trong trường hợp như công ty của tôi, khi thực hiện vận chuyển hàng dự trữ quốc gia có phải thực hiện theo quy định của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg nêu trên hay không?

Xem chi tiết
Thu Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Mục b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ có nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện. Xin hỏi, cần xác định như thế nào để biết được chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP? Ngoài ra, Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, trong đó chỉ nêu 2 hình thức là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Xin hỏi, nếu giá gói thầu cung cấp dịch vụ công dưới 500 triệu đồng (áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn) thì có được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Lịch

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định 11/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.

Đến nay sau 2 tháng, Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cho Điện lực các tỉnh thực hiện. Ngành Điện lực vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn chi tiết về thủ tục và mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời.

Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn thủ tục và hợp đồng mẫu mua bán điện mặt trời giữa Điện lực với các cá nhân/tổ chức doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn năng lượng điện mặt trời - ích nước lợi dân, tận dụng phát huy nguồn lực phát triển kinh tế toàn dân, ổn định an ninh năng lượng cho Việt Nam hiện tại và tương lai.

Xem chi tiết
Phạm Thị Kim Khánh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ chi thường xuyên) thuộc Cục của Bộ. Theo nhiệm vụ được giao, cơ quan tôi thực hiện một số hoạt động trong công tác tổ chức kỳ thi chứng chỉ và có thu phí của các thí sinh. Việc thu, chi của các hoạt động tổ chức thi đã được phê duyệt tại quyết định quy chế thu chi của kỳ thi do Cục trưởng ban hành. Nguồn kinh phí của các thí sinh được thu dùng để chi trả các hoạt động phục vụ ngay cho việc tổ chức các kỳ thi (thuê địa điểm thi, chấm thi….) và một phần còn lại được dùng để phục vụ công tác sau khi thi (hội thảo, đào tạo bổ sung...). Xin hỏi, việc hạch toán các khoản chênh lệch thu - chi cuối năm, đơn vị bà đang treo trên tài khoản chênh lệch thu chi cuối năm (TK 421) để dùng nguồn đó chi cho các hoạt động của kỳ thi mà không trích lập vào các quỹ (TK431) như Quỹ phát triển sự nghiệp, Quỹ ổn định thu nhập... thì có được không?
Xem chi tiết
Trần Thu Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi có sử dụng các loại hóa trong sản xuất và phục vụ sản xuất. Phân loại theo MSDS thì công ty sử dụng các hóa chất gồm: Hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm, tiền chất và hóa chất thông thường. Theo yêu cầu tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì công ty phải thực hiện đào tạo cho công nhân viên sử dụng hóa chất. Xin hỏi, Nghị định chỉ quy định đào tạo cho những công nhân viên sử dụng, tiếp xúc với hóa chất hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm, tiền chất hay phải đào tạo cả

Xem chi tiết
Quang Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia có đề cập đến “các chi phí khác có liên quan”. Tôi xin hỏi, "các chi phí khác có liên quan" gồm những chi phí gì? Theo tôi hiểu “các chi phí khác có liên quan” là các chi phí hợp lý phát sinh nhằm thực hiện công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia như: Mua xăng cho xe chở cán bộ kiểm tra công tác nhập, xuất hàng; chi phí tiếp khách phục vụ kiểm tra công tác nhập, xuất hàng; chi phí đăng báo thông tin nhập, xuất hàng, các chi phí khác phát sinh liên quan đến nhập, xuất hàng dự trữ chưa nêu cụ thể trong Thông tư số 145/2013/TT-BTC. Các chi phí này nằm trong cơ cấu chi phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Xin hỏi, tôi hiểu như vậy có đúng không?
Xem chi tiết
Lê Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại Ban quản lý dự án (BQLDA) thuộc nhóm II. Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 21 của Thông tư 72/2017/TT-BTC, đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, BQLDA được điều chỉnh các nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

Xin hỏi, theo Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC, đơn vị tôi khi thực hiện dự toán thu chi có được điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về kiểm toán quyết toán có quy định: “Các dự án còn lại người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán để thực hiện kiểm toán”.

Căn cứ quy định trên, nhiều địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản riêng để xin người phê duyệt đầu tư chấp thuận kiểm toán trước khi chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán, như vậy có đúng không? Hay có thể hiểu trong dự toán của dự án đầu tư có bố trí chi phí kiểm toán hoặc kế hoạch đấu thầu được cấp quyết định đầu tư phê duyệt chính là sự chấp thuận cho phép chủ đầu tư thực hiện lựa chọn kiểm toán?

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Phúc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi là bên thứ 3, môi giới cho một công ty nước ngoài để công ty nước ngoài đó bán được hàng cho một công ty tại Việt Nam. Công ty nước ngoài có thanh toán tiền USD cho công ty tôi sau mỗi lần 2 bên kia thực hiện việc mua bán. Xin hỏi, công ty tôi được áp mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) bao nhiêu % (0% hay 10%), có phải xuất hóa đơn GTGT hay không và nếu xuất thì thể hiện nguyên tệ hay đồng Việt Nam trên hóa đơn?

Xem chi tiết
Lê Thanh Lan

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, kế toán trưởng không được ký thừa ủy quyền của người đứng đầu doanh nghiệp trên chứng từ kế toán. Tôi xin hỏi, đối với một số chứng từ kế toán không phải là chứng từ chi tiền (như chứng từ ghi sổ in ra từ các phần mềm hạch toán, hoá đơn...), thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký phê duyệt các chứng từ đó thì kế toán trưởng có được ký tại chức danh thủ trưởng đơn vị không?
Xem chi tiết
Dương Anh Đào