Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang chấm thầu gói thầu xây lắp. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu có thỏa thuận liên danh giống như mẫu trong hồ sơ mời thầu, trong đó có phân chia công việc thực hiện cụ thể và tỷ lệ các nhà thầu thực hiện (tỷ lệ % nhà thầu A đảm nhận so với tổng giá dự thầu 90%; tỷ lệ % nhà thầu B đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5%; tỷ lệ % nhà thầu C đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5%). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại giá trị nội dung công việc đảm nhận của từng thành viên trong thỏa thuận liên danh thì không đúng với tỷ lệ % giá trị đảm nhận đã phân chia ở trên (tỷ lệ % nhà thầu A đảm nhận so với tổng giá dự thầu 87,2%; tỷ lệ % nhà thầu B đảm nhận so với tổng giá dự thầu 6,92%; tỷ lệ % nhà thầu C đảm nhận so với tổng giá dự thầu 5,88%). Tổng hợp hồ sơ thì từng nhà thầu liên danh đều đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tôi xin hỏi, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tỷ lệ liên danh đúng với phần nội dung công việc đảm nhận không? Hay điều chỉnh nội dung công việc đảm nhận cho phù hợp với tỷ lệ trong liên danh?

Xem chi tiết
Huỳnh Vĩnh Phúc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi có gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, giá gói thầu 20 tỷ đồng; phạm vi thực hiện gồm cung cấp thiết bị lắp đặt và đấu nối chiếu sáng. Trong đó, phần cung cấp thiết bị là 19 tỷ đồng, phần lắp đặt 1 tỷ đồng.

Tôi lập hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT (mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) có bổ sung các yêu cầu và phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực lắp đặt.

Tuy nhiên, đơn vị tư vấn lại không đồng ý quan điểm và có ý kiến phải lập hồ sơ mời thầu theo mẫu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT (mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp) mới đúng.

Vậy khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu trên áp dụng theo Thông tư nào là đúng?

Xem chi tiết
Đinh Thị Hân

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu khảo sát lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C trung tâm huyện.

Gói thầu nêu trên có giá trị dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt trên 1,6 tỷ đồng của đơn vị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thực hiện.

Đơn vị đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch:

“1. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị thông qua hình thức chỉ định thầu. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị thực hiện việc chỉ định tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật về chỉ định thầu”.

Theo tôi hiểu, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu “theo quy định pháp luật về chỉ định thầu” ở đây được hiểu là theo quy định của pháp luật về chỉ định thầu hiện hành; mà cụ thể là theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, cụ thể:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Tôi xin hỏi, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu như ông hiểu theo quy định hiện hành có đúng không? Áp dụng theo đơn vị đề xuất hay như tôi hiểu là đúng?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình A có yêu cầu về nhân sự như sau: "Là kỹ sư điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II trở lên, lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp...".

Tuy nhiên, theo Mục b, Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 (trước đây là Mục b, Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) thì kỹ sư điện chỉ được hành nghề trong lĩnh vực “Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình”, không có lĩnh vực “Giám sát công tác xây dựng công trình”.

Tôi xin hỏi, yêu cầu nhân sự nêu trên có đúng quy định hiện hành không? Kỹ sư điện có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II trở lên, lĩnh vực “Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp” như yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình A không?

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hoàng Minh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi có 1 gói thầu tư vấn, được phê duyệt tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

Hồ sơ mời thầu được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015, được phê duyệt, phát hành tới các nhà thầu và tổ chức đấu thầu đúng quy định về đấu thầu.

Sau khi tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu, thì chỉ có 1 nhà thầu (nhà thầu A) đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá tài chính. Tuy nhiên, nhà thầu A có giá dự thầu là 8,4 tỷ đồng (lớn hơn giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng).

Theo Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu”.

Xin hỏi, trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chào giá vượt giá gói thầu thì có được áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên không?

Xem chi tiết
Trần Thị Việt Nga

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Liên danh A và B đã trúng thầu cung ứng thuốc cho bệnh viện C, nay bệnh viện D thực hiện mua sắm thuốc bằng hình thức mua sắm trực tiếp theo kết quả đấu thầu và hợp đồng này. Liên danh A-B thỏa thuận ủy quyền cho công ty A đại diện liên doanh tham gia tại bệnh viện D. Tôi xin hỏi, việc ủy quyền này có đúng theo quy định pháp luật không?

Xem chi tiết
Trương Thị Tuyết Hương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi đang thực hiện dự án có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, do không đủ điều kiện năng lực để thực hiện quản lý dự án nên đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với công ty B (giá gói thầu là 165 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn).

Hiện nay, cơ quan tôi muốn lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty B thực hiện gói thầu tư vấn giám sát (giá gói thầu là 176 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn).

Cho tôi hỏi, việc công ty B thực hiện 2 gói thầu là quản lý dự án và tư vấn giám sát trong cùng 1 dự án có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Xem chi tiết
Trần Xuân Tài

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT quy định, thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 1 năm; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế; không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định; có bản cam kết theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, theo tôi hiểu, tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu thuốc tập trung của Sở phải có chuyên môn về dược. Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Long An phân công tôi làm tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu thuốc tập trung của Sở mặc dù tôi không có chuyên môn Dược như vậy có đúng quy định không?

Xem chi tiết
Đinh Phan Chí Linh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Chủ đầu tư có mở gói thầu tài chính trong đó có 03 nhà thầu tham gia đấu thầu sau khi đánh giá đạt về mặt năng lực và kinh nghiệm. Trước khi mở thầu, bên mời thầu có hỏi đại diện các nhà thầu có thư giảm giá không: Đại diện Công ty B trả lời không biết, khi mở HSĐXTC sẽ rõ.

Sau khi mở xong hồ sơ dự thầu tài chính của cả 03 nhà thầu, đại diện công ty B mới báo có thư giảm giá.

Theo quy định HSMT, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì phải đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần III. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì phải làm theo Mẫu số 10C và có thể nộp cùng với HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSĐXTC thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có bảng kê thành phần HSĐXTC trong đó có thư giảm giá.

Trường hợp nộp thư giảm giá không cùng với HSĐXTC thì phải đựng thư giảm giá trong túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” cùng với dòng chữ cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định).

Trong thư giảm giá cần diễn giải chi tiết và nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong HSĐXTC. Nhà thầu phải có bảng tính để diễn giải chi tiết các giá trị giảm giá này. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả các hạng mục nêu trong HSĐXTC. Cách thức giảm giá được hướng dẫn cụ thể ở Mẫu số 10B và Mẫu số 10C.

Theo HSMT yêu cầu giá trị giảm giá ở thư giảm giá được đánh giá là hợp lệ nếu thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Có chi tiết diễn giải các giá trị chi phí giảm giá.

- Giá trị giảm giá phải tính toán để giảm từ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện gói thầu tư vấn giám sát này.

Tuy nhiên, thư giảm giá nhà thầu B không có chi tiết diễn giải mà chỉ ghi giá trị giảm thầu.

Tôi xin hỏi, trường hợp này chủ đầu tư phải xử lý như thế nào? Thư giảm giá của nhà thầu B có được xem là hợp lệ không?

Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Thanh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia. Công ty chúng tôi có tổng số lao động năm 2018 là 73 người, doanh thu 110 tỷ đồng, tổng tài sản là 47 tỷ đồng thì có được tham gia gói thầu xây lắp nói trên không?

Xem chi tiết
Tống Văn Luyến