Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty chúng tôi dự định triển khai hoạt động "FX broker" (Forex broker - Môi giới ngoại hối). Đây là một lĩnh vực khá phổ biến tại nhiều quốc gia. Qua xem xét Luật Đầu tư năm 2014 chúng tôi nhận thấy lĩnh vực này không thuộc ngành nghề cấm. Tại Danh mục 243 ngành nghề có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 chúng tôi cũng chưa tìm ra có tên ngành này. Xin hỏi, dịch vụ "FX broker" có thuộc Danh mục ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không, và điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có)?
Xem chi tiết
Công ty TNHH Phụng Nghi

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự chủ một phần chi thường xuyên. Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; căn cứ khả năng kinh phí của đơn vị; xét thấy nhân viên kế toán phải thường xuyên giao dịch tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại trong địa bàn thành phố; thủ quỹ phải giao dịch ngân hàng trong thành phố để nộp tiền thu học phí, viên chức phải thường xuyên đi tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố để thực hiện tuyển sinh nên trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm quy định: "Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng (để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe) đối với viên chức phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (văn thư, kế toán, thủ quỹ; viên chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh) định mức: 500.000 đồng/người/tháng". Tôi xin hỏi, quy định như vậy có được không? Đây là các đối tượng cần được hỗ trợ, nếu không ghi được như đã nêu thì ghi như thế nào trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp? Xem chi tiết
Hồng Hà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm kế toán tại ban quản lý dự án nhóm II của huyện. Giám đốc hiện tại được biệt phái từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng về, vẫn hưởng lương từ phòng cũ. Các chế độ phụ cấp và thêm giờ được ban quản lý dự án chi trả. Theo Điểm b, Khoản 7, Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-BTC thì “trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC”, nhưng theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC, từ Điều 11 đến Điều 14 dành cho ban quản lý dự án nhóm I, ban quản lý dự án của bà Hương thuộc nhóm II là áp dụng từ Điều 15.  Tôi xin hỏi, ban quản lý dự án của bà có được chi trả thu nhập tăng thêm cho Giám đốc biệt phái về công tác không?
Xem chi tiết
Nguyễn Hương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em cao cấp, xin được hướng dẫn thủ tục đăng ký để đi vào hoạt động.
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Long

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công tác thi công cọc được hướng dẫn áp dụng tại Chương III Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xin hỏi, dự toán công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) được tính như thế nào là phù hợp (có phân biệt ngập đất hay không ngập đất không)? Có được phép tính dự toán cho công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) hay không và định mức áp dụng như thế nào (nếu có)? Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các trường hợp sau có nhân hệ số điều chỉnh 0,8 không: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành trực tiếp quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư; Chủ đầu tư giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện quản lý dự án, không ký kết hợp đồng (ví dụ: UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện quản lý dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư).
Xem chi tiết
Đỗ Tuấn Đạt

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, và tuân thủ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã phải hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020). Tuy nhiên khi kết thúc thời hạn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Công ty gặp khó khăn do bắt buộc phải thực hiện lại từ đầu các quy trình, thủ tục theo luật định để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó có các quy định như:

- Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014).

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn (khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014).

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn (khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014).

- Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng (khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017)…

Bên cạnh đó, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định vẫn chưa được các doanh nghiệp áp dụng nhiều trên thực tế. Ngoài ra, nếu triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thì doanh nghiệp lại phải làm lại các thủ tục liên quan như sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ,…và cũng phải thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty. Với việc thực hiện lại các thủ tục, trình tự theo quy định để tổ chức Đại hội như trên, sẽ làm cho các doanh nghiệp phải chờ đợi trong khoảng thời gian rất dài trong khi bộ máy điều hành không thể quyết định các vấn đề liên quan đến xử lý khủng hoảng kinh tế, suy giảm kinh tế, mất vốn của các cổ đông và các biện pháp ứng phó liên quan đến suy giảm kinh tế của doanh nghiệp. Những vấn đề này chỉ được giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông và nếu không tổ chức Đại hội nhanh chóng sẽ không có phương án xử lý và ứng phó kịp thời và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của doanh nghiệp cũng như công ăn việc làm của người lao động. Đề nghị xem xét cho các doanh nghiệp bị hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg được tiếp tục Đại hội ngay sau khi có thể, trong thời gian ngắn nhất mà không phải thực hiện lại các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo các quy định hiện hành.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin trường hợp một công ty muốn mở các điểm kinh doanh tại một số khu vực và muốn bán một số loại sữa bột cho trẻ dưới 10 tuổi thì ngoài hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp cần kèm các giấy tờ gì của nhà cung cấp, công ty cần phải tuân thủ các quy định hay giấy phép gì? Ngoài ra, trường hợp một công ty muốn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe của một nhà cung cấp qua website/app thương mại điện tử thì ngoài hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp, cần kèm các giấy tờ gì của nhà cung cấp và công ty cần phải tuân thủ các quy định hay giấy phép gì?
Xem chi tiết
Nguyễn Phùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty TNHH Nikken Corporation (Vietnam) là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để hoạt động phân phối bán buôn. Công ty dự định bán buôn chế phẩm bôi trơn (mã HS 3403) dùng cho máy móc, thiết bị gia công kim loại. Vậy, hàng hóa này có thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động bán buôn không?
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nikken Corporation (Vietnam)

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi nhập khẩu vải từ ngước ngoài về Việt Nam để sản xuất quần áo. Toàn bộ vải nhập khẩu trước khi đưa về nhà máy đã được công bố hợp quy. Xin hỏi, quần áo được sản xuất từ số vải đã công bố hợp quy có tiếp tục phải làm công bố hợp quy một lần nữa trước khi đưa ra lưu thông bán lẻ hay không?
Xem chi tiết
Phi Yến

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi được giao làm chủ đầu tư một dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vào tháng 10/2020. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt vào tháng 1/2020 (Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu là quý I/2020). Cơ quan tôi đã lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trong quý I/2020 và đang trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Cơ quan tôi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020). Xin hỏi, để trình hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên có bắt buộc phải có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh không?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thanh