Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khoản 1, Điều 73 Luật Đấu thầu, quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền: “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này”.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư:

“1. Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;…”.

Tôi xin hỏi, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: Lập dự án điều chỉnh, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường… thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư hay trách nhiệm của người có thẩm quyền?

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Trọng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là Quý IV năm 2018. Do bước thiết kế bản vẽ thi công phê duyệt chậm so với kế hoạch nên dẫn đến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trong tháng 01 năm 2019 (đăng tải thông báo mời thầu trong tháng 01 năm 2019).

Tôi xin hỏi, thời gian thực hiện như vậy có được không hay là phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Xem chi tiết
Ngô Thị Minh Lý

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hướng dẫn: "Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này".

Khi đánh giá E-HSDT tôi gặp các tình huống sau đây:

- Thông tin về năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai trong webform không đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu nhưng các file tài liệu nộp kèm theo E-HSDT chứng minh đạt yêu cầu.

Trường hợp này có sự sai khác giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform nhưng theo quan điểm của tổ chuyên gia năng lực nhà thầu đã có tài liệu thể hiện đầy đủ nên tổ chuyên gia yêu cầu làm rõ E-HSDT mà không chấm theo webform. Nhà thầu phản hồi là do sai sót trong quá trình kê khai nộp E-HSDT qua mạng. Sau đó tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu.

- Thông tin về năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai trong webform không đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu nhưng có file kê khai năng lực kinh nghiệm khác lại đạt yêu cầu ngoài ra không có hồ sơ gì kèm theo E-HSDT để chứng minh năng lực kinh nghiệm. Trường hợp này tổ chuyên gia đánh giá theo thông tin kê trên webform mà không làm rõ do không có tài liệu gì chứng minh.

Tôi xin hỏi, việc tổ chuyên gia không chỉ căn cứ vào thông tin kê khai trên webform mà còn căn cứ vào các tài liệu khác của E-HSDT để làm rõ và đánh giá có tuân thủ pháp luật về đấu thầu hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Dung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Ông A được công nhận quyền sử dụng đất trước đó nhưng không nộp hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất. Đến nay, ông mua một thửa đất khác và được công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức 200m2 đất ở. Ông A nộp đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất và theo thông tin chuyển cơ quan thuế thì trường hợp của ông được xác định là 200m2 đất ở vượt hạn mức (ông A chưa được miễn lần nào, tỷ lệ mất sức lao động 61%).

Cho tôi hỏi, thửa đất ông A xin miễn giảm tiền sử dụng đất (200m2) là vượt hạn mức (đã được công nhận 1 lần; hạn mức là 200m2) thì ông A có được miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức không? Việc tính số tiền miễn, giảm được thực hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Phòng ông được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu có bán hồ sơ mời thầu và thu về 1 khoản tiền.

Cho tôi hỏi, cơ quan tôi có thể dùng khoản tiền bán hồ sơ mời thầu này để thanh toán các chi phí như đăng báo đấu thầu; thanh toán tiền thẩm định giá có được không? Quy trình thực hiện như thế nào?

Tôi đang thực hiện như sau: Lãnh đạo cơ quan xét đề nghị của phòng chuyên môn ra quyết định chi tiền từ bán hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí trong đấu thầu (chi đăng báo và thẩm định giá). Sau khi có quyết định chi, tôi được cử đi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị thẩm định giá. Như thế có đúng không? Nếu sai thì cần phải thực hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Quý

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hàng năm, cơ quan của tôi đều chi mua bảo hiểm xe máy và được trích lại khoản hoa hồng. Cho tôi hỏi, việc quản lý sử dụng khoản hoa hồng này như thế nào? Người đi mua có được hưởng không hay phải nộp cho cơ quan? Xem chi tiết
Dương Minh Quân

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là bên mời thầu, có tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với một gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Đến thời điểm mở thầu, có 2 nhà thầu tham dự thầu là công ty A và công ty B.

Tuy nhiên, công ty A và công ty B đều có chung một giám đốc là ông C và đều có trên 20% cổ phần thuộc sở hữu của ông C.

Cho tôi hỏi, trường hợp này, hai nhà thầu A và B có vi phạm quy định về “bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu” theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cũng như các quy định khác về đấu thầu hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Quân

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện nay có rất nhiều của hàng kinh doanh các thực phẩm chế biến sẵn, các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, rau xanh đóng gói gắn mác của nhiều quốc gia khác nhau. Tôi xin hỏi, có ban ngành nào xác nhận những sản phẩm này đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không?
Xem chi tiết
Tống Văn Thịnh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Vừa qua công ty tôi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được phát hành có mẫu số 01 - Đơn chào hàng. Nhưng trong quá trình làm hồ sơ dự thầu thì do nhân viên sơ xuất nên đã ghi sai tên mẫu số 01 - "đơn chào hàng" thành "đơn dự thầu".

Nội dung của “đơn dự thầu” thì ghi sai "hồ sơ yêu cầu" thành "hồ sơ mời thầu"; "hồ sơ đề xuất" thành "hồ sơ dự thầu" còn lại tất cả nội dung khác và phần cam kết đều đúng theo mẫu số 01 - đơn chào hàng của hồ sơ yêu cầu.

Cho tôi hỏi, công ty tôi bị bên mời thầu loại do có đơn chào hàng không hợp lệ có đúng không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thành Hưng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu. Theo tôi quy định này chỉ áp dụng với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện.

Cho tôi hỏi, đơn vị tôi thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng hay theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ?

Xem chi tiết
Bùi Văn Phương