Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Ban hành tiêu chuẩn thiết bị dạy học cho từng cấp học hay từng trường?

Đỗ Văn Tiến - 08:05 17/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ sở giáo dục theo từng cấp học hay cho từng cơ sở giáo dục là đúng theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trong các cơ sở giáo dục địa phương thuộc thâm quyền của UBND cấp tỉnh.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT đã hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết bị thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Theo đó, có 2 nhóm thiết bị khi xây dựng tiêu chuẩn, định mức, gồm: "Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" và "Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chi tiết, cụ thể danh mục thiết bị cho từng cấp học (mầm non, phổ thông), đây là danh mục thiết bị yêu cầu tối thiểu để bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục (chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông), được tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc (danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã xác định rõ số lượng thiết bị theo quy mô học sinh, giáo viên, số lớp,...).

Khi xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức, các địa phương cần đáp ứng mức tối thiểu đã quy định hoặc trên mức tối thiểu.

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị cho từng cấp học, bảo đảm được định mức theo quy mô học sinh, giáo viên, số lớp...., đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục là phù hợp.

Đối với máy móc, thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT. Tùy theo điều kiện thực tế, địa phương quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, bảo đảm tính hiệu quả, đúng nhu cầu, đáp ứng sự linh hoạt, phù hợp với thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, để bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thư viện cho từng cấp học, theo quy mô trường lớp, số học sinh (quy định đối với các trường mầm non, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học). Do đó, các địa phương khi ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục, cần nghiên cứu đến nội dung này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các cơ sở giáo dục; bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị hiệu quả, đáp ứng mục tiêu giáo dục.