Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Cán bộ quản lý giáo dục có được phụ cấp ưu đãi?

Bùi Thanh Hùng - 10:26 02/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 61/2006/NĐ-CP, nhưng không phải là giáo viên (mã ngạch viên chức của tôi là 01.002). Theo quy định Nghị định 61/2006/NĐ-CP, tôi thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi. Tuy nhiên theo Điểm a Khoản 2 Mục II của Thông tư 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định: - Đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I Thông tư này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: + Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); + Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; + Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; + Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành; + Thời gian bị đình chỉ giảng dạy, công tác. Tôi xin hỏi, tôi là cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 61/2006/NĐ-CP, nhưng không phải là giáo viên nên không được tham gia giảng dạy, vậy tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 5 Nghị định 61/2006/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006. Theo đó, nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Ông Bùi Thanh Hùng không phải là giáo viên, không trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg. Nếu ông đang công tác ở trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ông thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.