Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Căn cứ chi trả lương dạy thêm giờ

Lý Thị Chưa - 08:26 10/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên tiểu học. Do nhà trường thiếu giáo viên nên tôi được phân công dạy 22 tiết, 3 tiết giáo viên chủ nhiệm kiêm tổ trưởng tổ bộ môn 3 tiết. Tổng số tiết của tôi hiện tại là 28 tiết/tuần. Tuy nhiên, theo quy định định mức tiết dạy giáo viên tiểu học chỉ 23 tiết/tuần. Tôi cũng đang học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh (1 tuần học 2 ngày hoặc 3 ngày). Ngoài những ngày đi học, tôi tiếp tục giảng dạy và đảm nhiệm các nhiệm vụ trên. Căn cứ vào định mức tiết dạy thì tôi đã vượt so với quy định thì trường hợp của tôi có được tính tiền dạy thêm giờ không?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông:

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 5: Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

- Tại Khoản 1 Điều 6: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở công lập:

- Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4: Định mức giờ dạy/năm được tính theo quy định tại các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này. Cụ thể:

Định mức giờ dạy/năm của giáo viên phổ thông = (Định mức tiết dạy/tuần) x (Số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học).

- Tại Điểm d Khoản 1 Điều 5: Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).

Theo đó, để thực hiện việc chi trả lương dạy thêm giờ, bên cạnh việc bảo đảm về đối tượng áp dụng theo Khoản 2 Điều 1 và nguyên tắc chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, thì giáo viên tiểu học phải được phân công nhiệm vụ đúng quy định và có tổng số giờ dạy (gồm: số giờ dạy thực tế, số giờ dạy quy đổi, số giờ dạy tính thêm, số giờ dạy được giảm theo chế độ) vượt định mức giờ dạy/năm (Định mức giờ dạy/năm của giáo viên tiểu học = 23 tiết/ tuần x 35 tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học).