Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ xét hưởng chế độ người bị địch bắt tù, đày

Nguyễn Vĩnh Phúc - 12:11 21/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người tham gia kháng chiến trước năm 1945, bị địch bắt tù, đày nhưng nơi bị tù, đày không thuộc trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thì có được hưởng chế độ không? Nếu có thì thủ tục, hồ sơ như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Địa điểm bị tù, đày để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được quy định tại Phụ lục Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2022.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ này được quy định tại Điều 61 đến Điều 63 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.