Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề y có giá trị trong phạm vi cả nước

Nguyễn Dương - 15:15 27/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại tỉnh Hoà Bình, muốn hành nghề tại TP. Hà Nội nhưng thủ tục rất rắc rối, không có quy chuẩn cụ thể nên hồ sơ của tôi bị trả về với lý do không rõ ràng và tôi không được hành nghề tại đây. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp để thống nhất thủ tục, hoặc có cổng tra cứu hành nghề chung toàn quốc để Sở Y tế nào cũng có thể giám sát hành nghề.

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Điều 25 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước.

Để hướng dẫn người hành nghề thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định việc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định này không quy định việc cấp xác nhận không hành nghề. Trường hợp người hành nghề được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký tại Sở Y tế, Sở Y tế đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.