Chính sách với người có công

Hỏi: Có được hưởng đồng thời ưu đãi người có công và trợ cấp người cao tuổi?

Thúy Hằng - 08:27 15/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi là thương binh hạng 4, bệnh binh hạng 2, mất sức lao động 61%. Bố tôi được trợ cấp hằng tháng dành cho thương binh, bệnh binh và người bị địch bắt, tù đày; không có lương hưu. Nay bố tôi đã hơn 80 tuổi. Vậy bố tôi có được hưởng trợ cấp đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không? Nếu được hưởng, bố tôi có được truy lĩnh đối với khoảng thời gian từ lúc đủ 80 tuổi đến nay hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

Như vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó: "… Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi...".