Chính sách với người có công

Hỏi: Có được tiền thưởng khi nhận Huân chương Độc lập?

Nguyễn Xuân Trạch - 09:05 26/10/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Huân chương Độc lập truy tặng (năm 2020) cho cán bộ lão thành cách mạng trước năm 1935 có kèm theo tiền thưởng hay không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: 

"Quỹ thi đua, khen thưởng trong Nghị định này được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng)…".

Đối chiếu với quy định hiện hành, Huân chương Độc lập truy tặng cho cán bộ lão thành cách mạng trước năm 1935 không có tiền thưởng kèm theo.