Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ nhiệm giáo viên THCS hạng I

Nguyễn Văn Khuyên - 14:05 11/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên THCS hạng I, mang mã số V07.04.10, trình độ Thạc sĩ vật lí, đã có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN hạng I (được cấp vào năm 2020). Quá trình bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp của tôi như sau: - Ngày 3/2/2012: được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS chính, mã ngạch 15a.201. - Ngày 14/6/2017: được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS hạng II, mã ngạch V07.04.11 - Ngày 1/5/2021: được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS hạng I, mã ngạch V07.04.10, thông qua kỳ thi thăng hạng. Tôi xin hỏi, theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tôi có được bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp hạng I mới, mã số V07.04.10 không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể như sau: "Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10)".

Do đó, ông Nguyễn Văn Khuyên đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30).