Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền

Phan Nhựt Thanh - 11:59 01/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là bác sĩ y học cổ truyền, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Tôi có chứng chỉ đào tạo 12 tháng chuyên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng mã đào tạo A015-034 do Đại học Y Dược Cần Thơ cấp ngày 18/10/2021. Xin hỏi, tôi có được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn vật lý trị liệu - phục hồi chức năng hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ y học cổ truyền được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Công văn số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền.

Như vậy, bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và chứng chỉ đào tạo chuyên ngành y học hiện đại do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên được quyền bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có công văn đề xuất và phù hợp với vị trí việc làm của đơn vị.