Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Điều kiện chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu

Phạm Minh Phúc - 13:07 24/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, đơn vị tôi áp dụng chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu thì có đúng quy định hay không? Chủ đầu tư có phải giải trình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc đề nghị hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn như nêu trên hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong những trường hợp được áp dụng chỉ định thầu là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

(i) Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

(ii) Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.