Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Thái Quang Minh - 17:31 23/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trên Giấy khai sinh của học sinh chỉ ghi tên mẹ, trong Sổ hộ nghèo có tên học sinh và tên mẹ của học sinh (mẹ không phải chủ hộ nghèo) thì học sinh này có được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp sổ hộ nghèo có tên học sinh, tên mẹ của học sinh nhưng không có ghi tên cha của học sinh (họ tên cha để trống) và Giấy khai sinh của học sinh không ghi tên cha chỉ ghi tên mẹ thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.