Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện làm giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Nguyễn An Hưng - 10:05 26/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người có bằng đại học ngành dân sự (không phải bằng đại học chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh), đang là sĩ quan dự bị thì có đủ tiêu chuẩn trở thành giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh hay không?

Trả lời

Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 23 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 quy định về giáo viên, giảng viên như sau:

"2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh".

Tại Điều 6 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

"1. Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

c) Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

b) Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm".

Đối chiếu với các quy định trên thì người có bằng đại học ngành dân sự (không phải bằng đại học chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh), đang là sĩ quan dự bị chưa đủ điều kiện làm giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh do không có chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.