Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính

Trần Thị Thanh Trà - 14:05 10/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Đại học Y Dược Thái Bình năm 2019, công tác trong ngành y tế chuyên môn là kỹ sư an toàn thực phẩm từ năm 2009 đến năm 2023. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để chuyển ngạch y tế công cộng hạng III và tham gia thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh y tế công cộng hạng II không? "Nhóm ngành y tế công cộng" nêu tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2022/TT-BYT gồm những ngành nào?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Về nhóm ngành y tế công cộng, Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học quy định lĩnh vực sức khỏe có mã đào tạo 772, ngành y tế công cộng (mã 77207) chỉ có duy nhất ngành y tế công cộng (mã ngành 7720701).

Trường hợp tốt nghiệp khoa cấp I chuyên ngành an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II) quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, vì vậy chưa đủ điều kiện để xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II).