Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Nguyễn Văn Kiệt - 15:04 16/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Bà Nguyễn Thị Hậu kết hôn với ông Ngô Văn Thi, sinh được 1 người con là bà Ngô Thị Hiền. Sau khi chồng mất, bà Hậu gửi con cho nhà chồng nuôi và tái giá với ông Nguyễn Văn Biện, sinh thêm được 1 người con và người con này sau là liệt sĩ. Nay bà Hậu và ông Biện đều đã mất. Tôi xin hỏi, trường hợp của bà Hậu như nêu trên có được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

"a) Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

b) Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

d) Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

đ) Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Hậu có 2 người con, trong đó có 1 con là liệt sĩ thì không đủ điều kiện xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".