Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Đối tượng nào phải có chứng chỉ đấu thầu?

Trần Nguyên Lượng - 08:56 22/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin đề xuất bỏ chứng chỉ đấu thầu chuyên sâu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tiếp thu ý kiến nêu trên, Dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành chỉ quy định điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Luật Đấu thầu năm 2023 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cho người làm công tác đấu thầu; quy định về việc thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 84 Luật Đấu thầu năm 2023.