Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Được miễn tập sự, tính hưởng phụ cấp thâm niên thế nào?

Chí Thành - 08:05 12/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên hợp đồng trường công lập, có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9/2017 đến nay, giảng dạy từ tháng 12/2019. Tôi được tuyển dụng vào biên chế với trình độ đại học và quyết định ghi được miễn tập sự theo quy định. Tôi làm đơn xin được hưởng phụ cấp thâm niên là 5% tính từ 1/6/2023 nhưng Phòng Nội vụ cho biết, phải cộng thêm 12 tháng tập sự là đến 1/6/2024 mới được hưởng. Tôi đề nghị được giải đáp về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên với trường hợp của tôi.

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ông Chí Thành trúng tuyển viên chức ngành giáo dục vào tháng 12/2019. Như vậy, khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cấp học, nếu đủ thời gian 60 tháng (5 năm) đóng BHXH bắt buộc thì ông được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.