Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên có bắt buộc hướng dẫn đề tài để giữ hạng?

Đoàn Xuân Nhựt - 09:21 28/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, giáo viên THPT hạng II mỗi năm có cần hướng dẫn ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh để giữ hạng hay không, có thể thay thế bằng các yêu cầu khác không? Nếu không hoàn thành được tiêu chuẩn trên thì hình thức xử lý như thế nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định như sau:

"Nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên".

Do đó, căn cứ vào các công việc nhiệm vụ thực tế mà nhà trường được giao, hiệu trưởng phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên bảo đảm phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp mà giáo viên được bổ nhiệm và phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên là một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện công tác đánh giá giáo viên theo quy định.