Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên kiêm nhiệm được giảm định mức tiết dạy thế nào?

Kim Thị Hà - 14:05 09/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên tiểu học công lập. Năm học 2023-2024 tôi được nhà trường phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 4 kiêm nhiệm thêm tổ trưởng chuyên môn của khối 4, khối 5 và công tác thủ quỹ. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGD ngày 21/10/2009 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần và tại Khoản 5 Điều 8 quy định tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần. Tôi hiểu, tôi sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp và tổ trưởng bộ môn, nhưng khi nhà trường duyệt số tiết dạy của giáo viên với Phòng Giáo dục và Đào tạo thì tôi chỉ được tính giảm 3 tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp. Xin hỏi, tôi chỉ được giảm 3 tiết dạy một tuần thì có hợp lý không?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 8, Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT:

- Quy định giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn:

"Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần".

- Quy định giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường:

"Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất".

Căn cứ Mục 2 Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, quy định như sau:

"2. Về chế độ kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác

a) Về công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác (chức vụ)

Đối với các chức vụ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hoạt động trong trường phổ thông, nếu không được nêu trong Điều 9 thì không thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy, nhưng được thực hiện theo Điều lệ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (nếu có).

b) Quy định tại Khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4, không áp dụng đối với Điều 8".

Do đó, giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn (chủ nhiệm lớp và tổ trưởng bộ môn) thì được giảm định mức tiết dạy cả 2 kiêm nhiệm theo quy định.