Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học xong lớp 7 có đủ điều kiện học trung cấp chuyên nghiệp?

Đồng Viết Tạo - 08:17 03/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi học xong lớp 7 cũ (tương đương tốt nghiệp THCS hiện nay) và làm kế toán hợp tác xã, rồi được cử đi học trung cấp kế toán. Sau khi học trung cấp kế toán (năm 1987), bố tôi đi làm rồi tiếp tục học lên đại học. Hiện cơ quan yêu cầu bố tôi phải chứng minh được có văn bản quy định học xong lớp 7 cũ vẫn được tuyển vào hệ trung cấp chuyên nghiệp. Tôi xin hỏi, văn bản nào quy định về vấn đề này? Theo Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, "căn cứ Luật Giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng". Vậy, trong trường hợp này người học có cần phải xin giấy xác nhận hoàn thành các môn văn hóa hay không? Nếu có thì ai là người xác nhận?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Mục I phần II quy định về việc mở các hình thức đào tạo và bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp (THCN) ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-THCN ngày 19/8/1988 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề quy định về việc đào tạo THCN dài hạn tập trung:

"Đây là hình thức đào tạo tập trung theo danh mục ngành đào tạo đã quy định, theo mục tiêu đào tạo hoàn chỉnh, mang tính chất chính quy trong cơ cấu hệ thống giáo dục THCN, có chức năng đáp ứng nhu cầu cán bộ chuyên môn bậc THCN phục vụ sản xuất và xã hội, phải đảm bảo chất lượng đúng chuẩn mực. Sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng tốt nghiệp THCN".

Văn bản trên cũng quy định đối tượng tuyển sinh là: "Tốt nghiệp phổ thông cơ sở đào tạo trong thời gian 3 – 3,5 năm, khi tốt nghiệp có trình độ văn hóa tương đương phổ thông trung học và trình độ chuyên môn bậc THCN đối với các ngành đào tạo không yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nhằm phục vụ chủ yếu cho nhu cầu địa phương…".

Việc xác nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông của người có bằng trung cấp chuyên nghiệp do cơ sở đào tạo, cấp bằng xác nhận cho người học.