Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Không có quy định ưu tiên giảm thời gian giữ hạng đối với thạc sĩ

Hoàng Thanh - 09:03 19/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tỉnh tôi đang thực hiện bổ nhiệm, chuyển lương cho giáo viên các cấp sang chức danh nghề nghiệp mới. Theo quy định, giáo viên THCS hạng II cũ (V.07.04.11) sẽ chuyển sang hạng II mới (V.07.04.31) khi đã giữ chức danh hạng II hoặc tương đương đủ 9 năm (không kể thời gian tập sự). Tuy nhiên, theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, đối với giáo viên THCS khi xét hoặc dự thi thăng hạng có bằng thạc sĩ chỉ cần 6 năm giữ hạng II. Tôi xin hỏi, nếu chuyển như vậy, khi có bằng thạc sĩ có cần đủ 9 năm không? Nếu cần thì có sự mâu thuẫn nào không, vì giáo viên THCS hạng III thi lên hạng II nếu có bằng thạc sĩ chỉ cần 6 năm, còn bản thân giáo viên đang giữ hạng II có bằng thạc sĩ lại cần 9 năm?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trước khi Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, quy định về thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III để được dự thi hoặc xét lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II là:

"i) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên THCS hạng III lên chức danh giáo viên THCS hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các chuyên ngành khác phù hợp với bộ môn giảng dạy từ đủ 01 (một) năm trở lên" (Điểm i Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). Đồng thời, không có quy định về việc ưu tiên giảm thời gian giữ hạng để được đăng ký dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với trường hợp có trình độ thạc sĩ.

Để bảo đảm công bằng cho tất cả đội ngũ giáo viên hiện hành và bảo đảm nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (không quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý – Điểm a Khoản 2 Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), điều kiện về tổng thời gian giữ hạng để được bổ nhiệm, chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II cũ (V.07.04.11) sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II mới (V.07.04.31) theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT áp dụng chung cho tất cả giáo viên đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II cũ (V.07.04.11) hoặc tương đương và không thể bổ sung quy định ưu tiên đối với trường hợp giáo viên hạng II cũ có trình độ thạc sĩ.

Quy định ưu tiên về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III để được đăng ký thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II đối với giáo viên đã có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng II chỉ được áp dụng thực hiện đối với các trường hợp đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp kể từ ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành (ngày 30/5/2023).