Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nhân viên thiết bị có được chuyển làm giáo viên?

Nguyễn Thị Hoài Thanh - 08:54 06/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi trúng tuyển viên chức, làm nhân viên thiết bị trường THCS tại huyện từ tháng 12/2014. Tháng 5/2019, tôi xin chuyển sang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non huyện. UBND huyện đã ra quyết định cho tôi chuyển đổi vị trí việc làm nhưng đến hiện tại tôi vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch giáo viên. Xin hỏi, tôi có được chuyển ngạch từ nhân viên sang giáo viên không và tôi có được hưởng tiền đứng lớp khi chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức quy định nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau: "Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó" và "Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó".

Đồng thời, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới thì được cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp (Khoản 1 Điều 30) và phải bảo đảm nguyên tắc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm (Khoản 1 Điều 29) và viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển (Khoản 2 Điều 30).

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Hoài Thanh liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo phân cấp tại địa phương để xác định tính phù hợp của việc chuyển vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được chuyển để thực hiện các chế độ, chính sách tương ứng.