Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học có được phụ cấp nghề?

Phạm Ngọc Trịnh - 16:02 28/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã học tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học, được tuyển dụng vào trường THCS với mã ngạch 13a.095 và có đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu, vậy tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hay không? Nếu có thì theo văn bản nào? Tôi cũng muốn biết, căn cứ Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập, thì tôi có được chuyển ngạch hay không? Và chế độ làm việc, ưu đãi, chế độ tiền lương chuyển theo vị trí việc làm về sau này như thế nào?

Trả lời

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề này như sau:

Về câu hỏi thứ nhất, căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, viên chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ, không phải là nhà giáo nên không được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Về câu hỏi thứ hai, trường hợp viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20 và được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.