Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Sinh viên thuộc trường hợp nào được giảm 70% học phí?

Thạch Hiền - 07:05 21/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là người dân tộc thiểu số tại xã khu vực III, đang học trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (cơ sở TPHCM). Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện được giảm 70% học phí không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng được giảm 70% học phí gồm: "Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Như vậy, trường hợp của sinh viên Thạch Hiền, theo học trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (cơ sở TPHCM), thuộc diện là dân tộc thiểu số (ngoài dân tộc thiểu số rất ít người) sống tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo, xã khu vực III theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được giảm 70% học phí.