Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Sóc Trăng đã chi trả mức lương mới cho giáo viên

Nguyễn Văn Cum - 09:03 23/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở mới 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023 giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách vẫn chưa được hưởng mức lương cơ sở mới. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về vấn đề này.

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Công văn số 2204/STC-NS ngày 29/5/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1271/SGDĐT-TCCB ngày 30/5/2023 gửi các đơn vị trực thuộc để triển khai và yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện, thông báo trong toàn thể giáo viên, nhân viên, người lao động về Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu các đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Ngày 21/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Công văn số 1750/SGDĐT-KHTC để yêu cầu các đơn vị trực thuộc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và dự toán thu, chi học phí năm 2023 (xác định 40% số thu để lại để thực hiện kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở), Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1953/SGDĐTKHTC ngày 10/8/2023 đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh Sóc Trăng thẩm định dự toán thu, chi nguồn học phí năm 2023.

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2178/QĐUBND về việc phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu học phí năm 2023 đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, trong đó có Trường THPT An Lạc Thôn. Tuy nhiên, do cần nghiên cứu thêm về thẩm quyền ban hành quyết định dự toán thu, chi học phí đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nên Sở Tài chính đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tạm dừng phát hành các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu học phí năm 2023 đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian từ ngày 30/8/2023 đến ngày 20/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính đã nhiều lần liên hệ để trao đổi về thẩm quyền ban hành quyết định dự toán thu, chi học phí đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày 20/10/2023, Sở Tài chính đã chủ trì buổi họp gồm lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND và Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng để trao đổi về nội dung trên.

Kết quả buổi làm việc, các cơ quan đã thống nhất thực hiện theo các quyết định đã ban hành của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu học phí năm 2023 đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 1271/SGDĐT-TCCB và Công văn số 1750/SGDĐT-KHTC, trường THPT An Lạc Thôn đã lập dự toán thu, chi học phí năm 2023 gửi phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt (làm căn cứ để sử dụng 40% nguồn thu học phí để lại thực hiện kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định Nghị định số 24/2023/NĐ-CP).

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2023, Trường THPT An Lạc Thôn đã thường xuyên liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo và Kho bạc Nhà nước huyện Kế Sách để được hướng dẫn rút kinh phí chi trả mức lương cơ sở theo quy định Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Khi nhận được thông tin chưa thể thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu học phí năm 2023 đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đã thông báo, giải thích và trả lời đầy đủ, cụ thể những vấn đề giáo viên có ý kiến liên quan đến việc thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Thời gian qua, Trường THPT An Lạc Thôn vẫn chi trả lương giáo viên, nhân viên, người lao động của trường theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

Căn cứ kết quả trao đổi ngày 20/10/2023 như nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 về việc phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu học phí năm 2023 đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Trường THPT An Lạc Thôn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trường trực thuộc thực hiện ngay việc chi trả lương chênh lệch trong các tháng qua (nếu có) và chi lương cho giáo viên, nhân viên, người lao động đúng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND, Trường THPT An Lạc Thôn thực hiện quy trình chi trả chênh lệch mức lương cơ sở cho giáo viên, nhân viên người lao động của trường từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023 và thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP theo quy định.