Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thăng hạng giáo viên: Điều kiện về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề

Nguyễn Tuấn Vũ - 09:05 21/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi hết thời gian tập sự ngày 1/4/2014, được hưởng lương theo mã ngạch 15.114. Ngày 10/7/2017, tôi được hưởng lương theo mã ngạch V.07.03.09. Năm 2020, tôi hoàn thành chương trình đại học. Ngày 1/3/2022, tôi được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới (V.07.03.29) cho đến nay. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để xét thăng hạng hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) hiện đang được quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), đề nghị ông Nguyễn Tuấn Vũ nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II tại địa phương để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của ông.

Trong đó, ông cần lưu ý một số nội dung liên quan đến điều kiện về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề như sau:

- Để được đăng ký dự xét thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II thì ông phải có thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (theo quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

- Từ thời điểm giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của cấp học, thời gian được xác định tương đương với thời gian giữ CDNN giáo viên tiểu học hạng III mới bao gồm: Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 (đã được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP); thời gian giữ các ngạch giáo viên tương đương với hạng IV và hạng III; thời gian giữ CDNN giáo viên hạng IV và hạng III và thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với hạng IV và hạng III khi thực hiện chuyển CDNN (không kể thời gian tập sự) theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Mục 3.2 Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023.