Chính sách với người có công

Hỏi: Thủ tục tiếp nhận người có công vào cơ sở điều dưỡng

Nguyễn Thị Thơ - 11:41 28/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, quy định mới nhất về tiếp nhận người có công có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công được quy định tại Điều 113 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

"Điều 113. Hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

1. Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 22 Phụ lục I Nghị định này gửi UBND cấp xã nơi thường trú kèm bản sao được chứng thực từ quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công.

2. UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, xác nhận đơn đề nghị và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nếu đủ điều kiện thì có văn bản kèm các giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ người có công.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ, xác minh:

a) Ban hành quyết định tiếp nhận theo Mẫu số 71 Phụ lục I Nghị định này đối với trường hợp đề nghị vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý.

b) Lập danh sách, trình UBND cấp tỉnh đối với trường hợp đề nghị vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

5. UBND cấp tỉnh trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xem xét và ban hành quyết định tiếp nhận theo Mẫu số 71 Phụ lục I Nghị định này đối với từng trường hợp cụ thể".

Đề nghị bà Thơ nghiên cứu và xác lập hồ sơ theo quy định để thực hiện đề nghị.