Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trường hợp nào trẻ em dân tộc thiểu số được giảm học phí tại nơi học?

Phạm Thị Hải Yên - 09:32 22/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trẻ em người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã khó khăn của một huyện, nhưng tạm trú và học tại cơ sở giáo dục của một huyện khác không thuộc vùng khó khăn thì có được giảm học phí tại nơi đang theo học hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng giảm 70% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp trẻ là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III của một huyện, nhưng trẻ tạm trú và học tại cơ sở giáo dục của một huyện khác không thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì không được giảm học phí tại cơ sở giáo dục trẻ đang theo học theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.