Lao động - Tiền lương

Hỏi: Bổ nhiệm chức danh nghề theo vị trí việc làm

Hà Tiến Đạt - 10:05 21/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi trúng tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học năm 2002 nhưng lại giảng dạy môn âm nhạc tại trường THCS. Lúc đó bằng chuyên môn của tôi là Trung học sư phạm âm nhạc. Năm 2012, tôi có bằng Đại học sư phạm âm nhạc và vẫn giảng dạy âm nhạc ở trường THCS. Năm 2021, tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Xin hỏi, giờ xếp lại lương theo vị trí việc làm thì tôi phải dạy ở cấp học nào và ở hạng bao nhiêu? Có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nữa không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức quy định nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau: "Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó".

Ông Hà Tiến Đạt hiện đang công tác tại trường THCS nên phải được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, đây là điều kiện quan trọng để ông có thể tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS sau này.

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định như sau: "… giáo viên THCS đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, hạng II, hạng III… theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học quy định tại Thông tư này".

Do đó, nếu ông Đạt đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II cấp năm 2021 đúng quy định thì ông đã đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và được sử dụng chứng chỉ này để đăng ký dự xét thăng hạng khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.