Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cách tính thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp

Đào Thị Hảo - 09:05 26/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi vào ngành giáo dục từ 1/12/2012 dưới hình thức hợp đồng do Phòng Giáo dục và Đào tạo ký quyết định. Tiền lương được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học, mã ngạch 15a203. Tháng 8/2014, tôi tham gia thi tuyển viên chức và được nhận quyết định trúng tuyển vào tháng 9/2014. Trong quyết định có ghi rõ, tôi được miễn thời gian tập sự và thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 1/11/2013. Tháng 9/2023, Phòng Nội vụ có công văn yêu cầu các nhà trường rà soát và họp xét chuyển hạng mới cho các giáo viên đủ điều kiện. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi đã đáp ứng điều kiện là giữ hạng II cũ đủ 9 năm để được chuyển sang hạng II mới chưa? Nếu chưa thì thời gian xét chuyển hạng của tôi được tính như thế nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

"Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) hoặc giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019".

Nội dung này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ tại Mục 3.2 Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023. Theo đó: "Từ thời điểm giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của cấp học, thời gian được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III mới bao gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; thời gian giữ các ngạch giáo viên tương đương với hạng IV và hạng III; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV và hạng III và thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với hạng IV và hạng III khi thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp (không kể thời gian tập sự)".

Đối với trường hợp cụ thể của bà Đào Thị Hảo, đề nghị bà căn cứ vào quy định, hướng dẫn nêu trên và cung cấp các minh chứng cần thiết cho cơ quan chức năng có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.