Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ nào xác định là người quản lý doanh nghiệp?

Mai Quang Trí - 20:41 04/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được xem là người quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 7b Mục 2 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Vì vậy, ông cần căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để xác định cá nhân có thuộc đối tượng này hay không.