Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ xác định đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Trần Đông An - 14:50 29/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm, có quyết định tuyển dụng viên chức, mã ngạch 13.095, chức danh kỹ thuật viên xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện. Hiện tôi giữ chức vụ Trưởng Khoa YTCC-ATVSTP-DD. Ngoài công tác quản lý, tôi còn làm chuyên trách chương trình suy dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, hưởng 40% ưu đãi ngành. Xin hỏi, theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 thì tôi có được hưởng 100% chế độ ưu đãi ngành không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Nội dung câu hỏi chưa nêu rõ mã số chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyển phê duyệt, quyết định kiêm nhiệm công tác chuyên môn và quyết định điều chỉnh mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nên chưa đủ căn cứ để xác định có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.