Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Căn cứ xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường

Nguyễn Văn Quốc - 10:11 23/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Trong các tiêu chí về yếu tố nhạy cảm để phải lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thì dự án của đơn vị tôi chỉ có diện tích lúa nước 1 vụ. Tuy nhiên, Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP không ghi rõ là lúa nước 1 vụ hay 2 vụ. Tôi xin hỏi, dự án này có phải làm đánh giá tác động môi trường không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai là dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo thông tin do ông cung cấp, trường hợp dự án chỉ có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 1 vụ thì không xác định yếu tố này là yếu tố nhạy cảm về môi trường. Đề nghị ông rà soát dự án theo các tiêu chí về môi trường khác và đối chiếu các Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để xác định chính xác thủ tục môi trường phải thực hiện đối với dự án.