Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Căn cứ xác định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trần Ngọc Tài - 14:05 11/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, căn cứ quy định nào để xác định mỏ khoáng sản đất san lấp công trình phải thông qua đấu giá hoặc không phải thông qua đấu giá? Dự án nào được phép chỉ định không qua đấu giá mỏ khoáng sản đất san lấp công trình?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, về nguyên tắc, việc cấp phép hoạt động được thực hiện thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ trường hợp khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 78 Luật Khoáng sản phê duyệt.

Về khu vực không đấu giá quyền khai thác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

"a) Khu vực có khoáng sản: Than, urani, thori;

b) Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; khu vực có khoáng sản đã xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khu vực có nước khoáng, nước nóng thiên nhiên gắn với các dự án đầu tư có sử dụng nước khoáng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

c) Khu vực khoáng sản thuộc vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh;

d) Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 64, Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản;

đ) Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới;

e) Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đó bị hạn chế theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật Khoáng sản;

g) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản".

Như vậy, các mỏ đất san lấp đáp ứng được các tiêu chí nêu trên và được UBND cấp tỉnh phê duyệt là khu vực không đấu giá, việc cấp phép hoạt động khoáng sản sẽ thực hiện theo hình thức "không đấu giá quyền khai thác khoáng sản". Ngoài ra, sẽ thực hiện thông qua hình thức "đấu giá quyền khai thác khoáng sản".