Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Cho thuê nhà, khai nộp thuế theo phương thức nào?

Huỳnh Ngọc Hân - 15:50 19/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có ký hợp đồng cho thuê nhà với công ty X, thời hạn 2 năm (10/3/2023 - 31/12/2024), giá cho thuê 15 triệu đồng/tháng, phương thức thanh toán hằng tháng. Việc thanh toán được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng. Theo quy định, tôi được quyền kê khai theo kỳ thanh toán hoặc cả năm. Tôi xin hỏi, vậy kỳ thanh toán ở đây là kỳ nộp tiền thuế cho cơ quan thuế hay theo kỳ thanh toán công ty X trả tiền cho tôi? Trường hợp tôi kê khai theo năm thì có bắt buộc phải nộp tiền thuế 1 lần cho cả năm không hay nộp đủ số tiền trong năm là đúng?

Trả lời

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

- Tại Khoản 1 Điều 9 quy định:

"Điều 9. Phương pháp tính thuế đối với một số trường hợp đặc thù

1. Cá nhân cho thuê tài sản

... b) Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý...".

- Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 quy định:

"Điều 14. Quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

... 3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

4. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế, cụ thể: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót".

Theo nội dung trình bày, trường hợp bà Huỳnh Ngọc Hân có ký hợp đồng cho thuê nhà với công ty X, phương thức thanh toán định kỳ hằng tháng thì bà Huỳnh Ngọc Hân có thể thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch:

- Trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn kê khai, nộp thuế của từng lần phát sinh là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán. Theo trình bày của bà Huỳnh Ngọc Hân, kỳ thanh toán được thực hiện hằng tháng, cho nên thời hạn kê khai, nộp thuế thuế từng lần phát sinh là ngày thứ 10 của mỗi tháng.

- Trường hợp khai thuế theo năm dương lịch: Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo. Bà Huỳnh Ngọc Hân có thể lựa chọn nộp thuế 1 lần hoặc nộp thuế nhiều lần trong thời hạn nộp thuế theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh. Nếu có nội dung nào chưa rõ đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (Phòng Tổng hợp-NVDT-Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn thêm.