Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chưa chuyển đổi chức danh nghề, có được phụ cấp ưu đãi?

Nguyễn Xuân Trường - 07:05 06/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Từ tháng 3/2019-30/5/2022, tôi làm Trưởng phòng Dân số, Trung tâm y tế huyện, chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III, mã số V.08.10.28. Ngày 1/6/2022, tôi được bổ nhiệm Trưởng khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm, nhưng chưa được chuyển đổi chức danh nghề nghiệp. Tháng 8/2023, tôi hoàn thành chứng nhận chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLTBYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ thì đối tượng hưởng là viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% đến 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi viên chức thay đổi vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III không thuộc đối tượng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.