Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có được đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản?

Nguyễn Thị Oanh - 07:05 01/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 3 tháng. Xin hỏi, tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản có được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Luật BHXH năm 2014 quy định:

BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

BHXH bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí, tử tuất.

BHXH tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí, tử tuất.

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ các quy định nêu trên, người tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc để hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 nêu trên thì bà không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.