Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được gộp báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Nguyễn Thanh Tuyền - 08:05 08/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi được cấp 1 giấy chứng nhận đầu tư, trong giấy chứng nhận đầu tư chia làm 5 địa điểm trong cùng 1 khu công nghiệp (các địa điểm cách rời nhau). Tại mỗi địa điểm sẽ có quy trình sản xuất, công suất khác nhau. Năm 2022, công ty tôi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường riêng biệt cho các địa điểm. Nay công ty có nhu cầu lập lại đánh giá tác động môi trường, vậy công ty phải tiếp tục tách rời đánh giá tác động môi trường theo các địa điểm đã được duyệt trước đây hay có thể gộp đánh giá tác động môi trường cho tất cả các địa điểm theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn bà đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Theo thông tin bà cung cấp, dự án đầu tư bao gồm 5 địa điểm trong cùng 1 khu công nghiệp (được cấp 1 giấy chứng nhận đầu tư). Trường hợp dự án đầu tư nêu trên thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đánh giá tác động môi trường cho dự án thực hiện tại 5 địa điểm theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường (mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường), trừ trường hợp dự án đầu tư được chia tách thành các dự án thành phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng (được sửa đổi năm 2020) thì mỗi dự án thành phần được quản lý như đối với dự án độc lập và thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng.