Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động?

Hà Ngọc Anh - 14:38 19/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang hưởng chế độ thương binh tỷ lệ 81% và thôi hưởng chế độ mất sức lao động. Vậy nay tôi có được hưởng thêm chế độ mất sức lao động không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục như thế nào? Cơ quan nào giải quyết?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không quy định về giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động đối với người đã chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương binh.

Về nội dung này, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3326/BHXH-CSXH ngày 2/11/2022 báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngay khi có quy định mới, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện.