Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được hưởng phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm?

Hoàng Tiến Dũng - 07:05 18/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

Như vậy, trường hợp Bí thư Đảng uỷ cấp xã kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND cấp xã, nếu giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.