Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được tham gia hai gói thầu tư vấn trong cùng dự án?

Nguyễn Thị Tho - 08:21 10/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi thực hiện chấm thầu cho gói thầu tư vấn quản lý dự án sửa chữa công trình dân dụng (từ năm 2023) với dự toán được phê duyệt 3 tỷ đồng, nguồn quỹ phát triển hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình chấm thầu xảy ra tình huống như sau: Có 1 công ty tham dự mà công ty này đã trúng thầu và đang thực hiện gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Xin hỏi, để bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu, đơn vị tôi có phải tiến hành chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án khác hay không?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

"a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên".

Theo đó, việc đánh giá bảo đảm cạnh tranh đối với nhà thầu tư vấn được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp nhà thầu đã trúng thầu và đang thực hiện gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho dự án và nếu có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu tư vấn quản lý dự án thì nhà thầu tư vấn này tham gia gói thầu tư vấn quản lý dự án là không đảm bảo cạnh tranh theo quy định nêu trên.