Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có được tiếp tục tham gia BHXH sau khi hưởng BHXH một lần?

Anh Tuấn - 07:05 08/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, sau khi đã hưởng BHXH một lần thì có được tiếp tục tham gia BHXH nữa hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp ông Tuấn đã hưởng BHXH một lần sau đó tiếp tục làm việc và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.