Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được tổ chức chung Hội nghị người lao động và Đối thoại định kỳ?

Võ Thị Thu Lan - 09:43 13/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức Đối thoại định kỳ ít nhất 1 năm/lần, đối thoại khi có vụ việc theo Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động và Hội nghị người lao động. Tôi xin hỏi, doanh nghiệp có thể gộp tổ chức Đối thoại định kỳ và Hội nghị người lao động thành một lần được không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định pháp luật về lao động hiện hành, Hội nghị người lao động và Đối thoại tại nơi làm việc là hai nội dung khác nhau, không có quy định nào về việc có thể gộp hay thay thế cho nhau.