Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có thể điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống

Trịnh Huy Cường - 07:05 19/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tôi xin đề xuất, Điều 3 nên bổ sung trường hợp độc lập, pháp lý đối với tư vấn lập thiết kế công trình và tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, tư vấn thẩm định an toàn giao thông công trình. Tại Điều 16 của Dự thảo Nghị định, tôi đề nghị bổ sung quy định cụ thể các trường hợp cần thiết cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày. Bổ sung quy định khi giá gói thầu thay đổi (trong kế hoạch đấu thầu điều chỉnh hoặc theo dự toán gói thầu điều chỉnh) phải đăng tải, cập nhật kịp thời.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 3 dự thảo Nghị định đã có quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về tài chính và độc lập về pháp lý với các tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

Do vậy, trường hợp tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, tư vấn thẩm định an toàn giao thông công trình có phần công việc trực tiếp liên quan đến gói thầu thì cũng phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Điều 16 Dự thảo Nghị định hiện đang quy định "Giá gói thầu có thể được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu". Do vậy, việc cập nhật giá gói thầu không phải là yêu cầu bắt buộc mà chỉ thực hiện trong trường hợp có sự thay đổi so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.

Ngoài ra, liên quan đến việc đăng tải, cập nhật giá gói thầu trong trường hợp điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán, hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã có chức năng điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chức năng cập nhật lại giá gói thầu theo dự toán và các thông tin này đều được đăng tải, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tất cả các nhà thầu đều có thể theo dõi.